Śląskie inwestujemy w talenty

0
30

Trwa nabór do wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja. Termin został wydłużony do 10 stycznia 2024 roku. Wysokość stypendium to 7000 zł. Uczniowie/uczennice po spełnieniu wymagań określonych w przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja”, mogą składać wnioski przez platformę ePUAP.

Podstawowe kryteria do spełnienia to:

1) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,

2) dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności)

3) uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie: 1 klasa – średnia na poziomie minimum „5,00”, klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych– średnia na poziomie minimum „4,75”, klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych– średnia na poziomie minimum „4,75” lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń/uczennica będzie mógł starać się o przyznanie punktów dodatkowych za uzyskanie tytułu laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju lub na podstawie statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnościami. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://efs-stypendiaplus.slaskie.pl/