Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w Siemianowicach Śląskich

0
204
spotkanie radnego miasta Siemianowice Śląskie z prowadzącym spotkanie przy stole

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza to jeden z elementów demokracji bezpośredniej. Dzięki niej mieszkańcy danego miasta mogą wnosić projekty uchwał pod głosowanie Rady Miasta. Taką możliwość proponują m. in. Siemianowice Śląskie.

Osoby zainteresowane tą procedurą zobowiązani są do powołania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet ten tworzy grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rady miasta. Komitet w pisemnym oświadczeniu może wskazać Przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miasta związanych z projektem uchwały.

Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą wnosi się do Rady Miasta w formie projektu uchwały. Komitet musi zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Jest to jeden z najważniejszych wymogów, który trzeba spełnić. Następnie projekt uchwały wraz z listą poparcia przedstawiciele składają Przewodniczącemu Rady Miasta. Projekt uchwały zgłoszony w ramach tej inicjatywy staje się przedmiotem obrad rady miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu (jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia).

To ogólne informacje jakie trzeba znać, aby w ogóle przystąpić do działania. Więcej jednak można uzyskać w dwóch aktach prawnych. Pierwszym z nich jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000071301.pdf. Drugim zaś uchwała nr 661/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2018 r.: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/6874/akt.pdf

Z tymi informacjami można już działać! Pamiętać jednak należy, że w różnych miastach wymogi (np. dotyczące liczby podpisów pod projektem) mogą się od siebie różnić. Stąd chcąc zainicjować pomysł w swojej miejscowości, warto zajrzeć np. do Biuletyny Informacji Publicznej bądź umówić się na konsultacje z miejscowym radnym.

Wojciech Gosek