Strategia rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

0
139

Na koniec bieżącego roku zaplanowano przygotowanie Strategii Rozwoju GZM planowanej na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku. Narzędziami wspierającymi rozwój GZM będą tzw. mała i duża strategia, a wsparciem merytorycznym jest Metropolitalna Rada Rozwoju.

Strategia rozwoju to sposób na połączenie sił wszystkich gmin członkowskich w celu ustalenia kierunków rozwoju całej metropolii i wspierania procesu zarządzania całym jej obszarem. Powody opracowania dokumentu wynikają przede wszystkim z delegacji ustawowej, nadanej ustawą kompetencyjną o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

We wrześniu ubiegłego roku na mocy uchwały Zarządu GZM powołano Metropolitalną Radę Rozwoju. Jest to rada interdyscyplinarna, a w jej skład wchodzą zarówno regionalni, jak i krajowi przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, a także przedstawiciele wszystkich podregionów, eksperci i naukowcy. Są to m.in. Maria Perkuszewska – Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu, czy prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głównymi zadaniami ciała doradczego będzie zwracanie uwagi na te elementy, które będą ważne dla rozwoju GZM w perspektywie długoterminowej, a także weryfikacja ustaleń projektu rozwoju i jego rekomendacja do przyjęcia przez Zgromadzenie GZM. 

Również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, czy nawet zwykli mieszkańcy regionu, będą mieli możliwość włączenia się w proces tworzenia Strategii Rozwoju GZM. Takie możliwości będą stwarzały przygotowane warsztaty i spotkania, a także opiniowanie dokumentu i udział w badaniach opinii.

Źródło: metropoliagzm.pl