[PL] Rozwiązywanie problemów z mediami cyfrowymi / [ENG] Tackling Digital Media

0
52
Malta

[ENG below]

[PL] Reprezentanci Instytutu Roździeńskiego aktywnie uczestniczyli w mobilności uczestników i kadry Erasmus+ na temat radzenia sobie z mediami cyfrowymi, która odbyła się na Malcie od 26 marca do 1 kwietnia 2023 roku. Nasi uczestnicy dołączyli do grupy 24 pracowników młodzieżowych z 7 różnych partnerów pochodzących z różnych krajów (Malta, Włochy, Rumunia, Turcja, Polska, Hiszpania i Portugalia). Niektórzy z partnerów zatrudnili pracowników młodzieżowych pochodzących z trudnych środowisk, zapewniając tym samym równe szanse w rozwijaniu swoich kompetencji w ramach programu Erasmus+.

Wszystkie działania projektu opierały się na mieszanych metodach nauki nieformalnej i sesji formalnych informacyjnych. Wykorzystywane metody były różnorodne, obejmujące burzę mózgów, plenarne debaty, symulacje, role-playe, interaktywną pracę grupową, studia przypadków, kawiarnię świata, stacje energetyczne i kreatywne pisanie. Trenerzy przekazywali różnorodne informacje za pomocą prezentacji PowerPoint i związanych z nimi filmów, a także udostępniali teorie i materiały od ekspertów pracujących w świecie mediów.

Podczas pobytu na Malcie nasza delegacja zaprezentowała tradycje naszego regionu oraz działalność naszej organizacji podczas interkulturowego wieczoru i targów organizacyjnych, które odbyły się w ramach programu. Dzięki pracy naszych uczestników udało się nam podzielić naszymi metodologiami w zakresie krytycznego myślenia, umiejętności medialnych, oceny fałszywych informacji i propagandy, zrozumienia wzorców informacyjnych oraz tworzenia kampanii. Po mobilności utrzymywaliśmy kontakt z innymi organizacjami i zamierzamy wkrótce rozpocząć z nimi inne projekty.

Uczestnicy to aktywni pracownicy młodzieżowi w swoich lokalnych społecznościach. Ostatecznie działali jako multiplikatorzy w swoich społecznościach i prezentowali to, czego nauczyli się na temat edukacji medialnej po zakończeniu działalności na Malcie. Wszyscy byli aktywnie zaangażowani w rozwijanie nowych kompetencji dla poprawy swojej pracy z młodzieżą w swoich krajach i z ich grupami docelowymi. Nasza grupa przedstawiła wyniki i wykorzystała niektóre zdobyte podczas mobilności metodyki w pracy z naszą grupą docelową w kraju.

[ENG] Representatives of the Roździeński Institute NGO actively participated in an Erasmus+ Mobility of learners and staff on Tackling Digital Media which was held in Malta from the 26th March and the 1st April 2023. Our participants joined a group of 24 youth workers coming from 7 different partners originating from different countries (Malta, Italy, Romania, Turkey, Poland, Spain and Portugal). Some of the partners enrolled youth workers who come from fewer opportunities backgrounds. These participants were well integrated in the mobility and guaranteed equity and equality in this one-week event.

All the activities of the project were based on the mixed methodologies of non-formal learning and informative formal sessions. The methods used were various; going from brainstorming, plenary debates, simulations, role-plays, interactive group work, case studies, worldcafe, power stations, and creative writing. There were diverse inputs from trainers through power-point presentations and related videos as well as the sharing of theories and materials from experts working within the world of media. 

While in Malta, our delegation also presented the traditions of our region and the work of our organisation in the intercultural night and the organisation fair which took place in the programme.  Through the work of the participants we enrolled, we managed to share our methodologies on the topics of critical thinking, media literacy, evaluating fake news and propaganda, understanding information patterns and building up campaigns. We also kept in touch with the other organisations after the mobility and intend to embark on other projects with them in the near future.

The participants were all youth workers active in their local communities. They eventually acted as multipliers in their community and presented what they learnt the topic of media literacy after the activity in Malta. All were actively committed to develop new competencies for the improvement of their work with youth back in their countries with their target groups. Our group presented the results and used some of the methodologies acquired during the mobility back home with our target group.