„Korpus Wsparcia Seniorów”

0
111

Sosnowiec rozpoczyna realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w tym projekcie finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szacuje się, że programem zostanie objętych ok. 400 seniorów. Program realizowany będzie w 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, a sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Uczestnikami Programu mogą być seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańcy Sosnowca którzy:

  • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Link do Karty zgłoszeniowej:

https://www.mopssosnowiec.pl/komunikaty/gfx/files/KARTA_ZGLOSZENIOWA_UCZESTNIKA.pdf

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 Kancelaria pokój 127 poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej kandydata na uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022. 

Informacja tel. 32 296 22 52 lub 32 296 22 67.

Program ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość.

Więcej informacji o Programie:

https://www.mopssosnowiec.pl/komunikaty/gfx/files/Program_Korpus_Wsparcia_Seniorow_2022-1.pdf

Rekrutacja do Programu trwać będzie do 30.07.2022 r.

O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu do Programu lub odmowie zostaną Państwo poinformowani pisemnie po rozpatrzeniu wniosków.