4.9 C
Katowice
poniedziałek, 26 lutego, 2024

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PORTALU

DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO

aktywneslaskie.pl

 

§1 

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Funkcjonowania Portalu Dziennikarstwa Obywatelskiego (dalej: „Regulamin”) został opracowany zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu Dziennikarstwa Obywatelskiego dostępnego w serwisie aktywneslaskie.pl stanowiącego własność Instytutu Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach.

 

§2 

Definicje

Administrator – Instytut Roździeńskiego w Katowicach Damrota 6/101, 40-022 Katowice. 

Finansujący – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030.

Newsletter – wiadomość mailowa kierowana do Subskrybenta przez Administratora Portalu z informacją o publikacji artykułów na Portalu.

Portal (Portal Dziennikarstwa Obywatelskiego) – platforma internetowa dostępna pod adresem aktywneslaskie.pl, stanowiąca własność Administratora, zarządzana przez Redakcję pod kierownictwem Redaktora Naczelnego.

Redakcja – zespół pracowników i współpracowników Administratora zajmujący się opracowaniem artykułów publikowanych na Portalu pod kierownictwem Redaktora Naczelnego.

Redaktor Naczelny – osoba kierująca pracą Redakcji Portalu, każdorazowo decydująca o ostatecznej wersji artykułu przekazanego do publikacji.

Pomysłodawca – osoba zgłaszająca na adres mailowy Redakcji Portalu propozycję artykułu do opracowania oraz przekazująca (jeśli dotyczy) dodatkowe materiały do publikacji (np. zdjęcia, nagrania audio, video). 

Subskrybent – osoba zgłaszająca na adres mailowy Redakcji Portalu wolę otrzymywania korespondencji mailowej w postaci Newslettera, dwa razy w miesiącu.

 

§3 

Funkcjonalność Portalu 

 

 1. Portal umożliwia publikację artykułów Pomysłodawców, mieszczących się w następującym zakresie tematycznym zbieżnym z celami Rządowego Programu PROO na lata 2018-2030 w zakresie promocji i rozwoju mediów obywatelskich: 
 • aktywność społeczna i obywatelska w województwie śląskim, 
 • inicjatywy kulturalne, oświatowe, społeczne, sportowe o charakterze oddolnym i niekomercyjnym 
 • działalność organizacji pozarządowych, instytucji kultury i grup nieformalnych w województwie śląskim, 
 • działania organów samorządu terytorialnego w województwie śląskim i jednostek podległych
 • dziennikarstwo obywatelskie

2. Administrator zastrzega sobie możliwość  zmiany funkcjonalności Portalu w ramach jego dalszego rozwoju.

 

§4

Zasady ogólne korzystania z Portalu

 1. Portal  jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.
 2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Osoby trzecie, których zdaniem treści opublikowane na Portalu pozostają niezgodne z prawdą bądź są krzywdzące, czy też obraźliwe, proszone są o niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku  na adres
  e- mail: redakcja@aktywneslaskie.pl


§5 

Zasady zgłaszania propozycji artykułu do Redakcji Portalu

 

 1. Warunkiem przyjęcia przez Redakcję propozycji artykułu Pomysłodawcy jest zawarcie w wiadomości e-mail oświadczenia o następującej treści:
  Ja, ( imię i nazwisko), oświadczam, że zapoznałem się treścią Regulaminu Portalu dostępnego na stronie https://aktywneslaskie.pl/regulamin i wyrażam zgodę na jego treść, w tym w zakresie zasad przetwarzania moich danych osobowych, regulacji praw autorskich do udostępnionych materiałów oraz zasad odpowiedzialności cywilnej za świadome podanie informacji niezgodnych prawdą lub krzywdzących względem osób trzecich.
 2. W korespondencji zawierającej propozycję artykułu – w przypadku dołączenia dodatkowych materiałów, np. zdjęciowych, filmowych czy dźwiękowych – Pomysłodawca gwarantuje, iż jest wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych do tych materiałów  i przesyłając je na adres Redakcji udziela do nich  Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na następujących polach eksploatacji:
  • publikowanie materiałów przekazanych przez Pomysłodawcę  na Portalu,
  • przetwarzanie, odtwarzanie, modyfikacja przekazanego materiału na potrzeby przygotowywanych publikacji,
  • w celu opracowania dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Portalu dla Finansującego czyli Narodowy Instytut Wolności,
  • udzielanie (za uprzednią ewentualną zgodą Pomysłodawcy wyrażoną w korespondencji mailowej) nieodpłatnej sublicencji na wyżej ograniczonej polach eksploatacji innym portalom internetowym bądź wydawnictwom prasy drukowanej.
 3. W sytuacji, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Administratorowi bądź Redakcji, czy Redaktorowi Naczelnemu z roszczeniami wynikającymi z naruszania jej praw autorskich w związku z publikacją materiałów przekazanych przez Pomysłodawcę, Pomysłodawca pozostaje zobligowany do zaspokojenia ww. podmiotów i  tym samym zwolnienia Administratora bądź Redakcji od obowiązku ponoszenia jakichkolwiek ciężarów finansowych z tym związanych. 
 4. Analogiczna zasada występuje, w sytuacji, gdy źródłem roszczenia osób trzecich jest zawarcie przez Pomysłodawcę w propozycji artykułu informacji niezgodnych z prawdą lub naruszających dobra osobiste innych osób, które następnie zostały użyte w opracowanym przez Redakcję artykule.
 5. Zabrania się zamieszczania na Portalu treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.  
 6. Redaktor Naczelny dysponuje prawem do:
  • decyzji o opublikowaniu bądź odmowie publikacji konkretnego artykułu,
  • czasowego zablokowania dostępu do treści dodanej przez Pomysłodawcę, 
  • usuwania treści dodanej przez Pomysłodawcę bez podania przyczyny, 
  • redagowania, skracania, treści dodawanych przez Pomysłodawców.
 7. W przypadku braku zastrzeżenia poufności przekazanych danych osobowych Pomysłodawcy do nazwiska i imienia Redaktora każdorazowo dodaje się sformułowanie „przy współpracy z (imię i nazwisko Pomysłodawcy).

 

§6

Zasady Subskrypcji Newslettera

 1. Poprzez wpisanie swojego maila w polu subskrypcji, Subskrybent Portalu każdorazowo wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora Portalu Newslettera dotyczącego publikacji nowych artykułów na Portalu.
 2. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna, w każdym momencie subskrybent poprzez kliknięcie w odpowiedni link na dole każdego newslettera, może odwołać swoją zgodę na kierowanie do niego korespondencji z newsletterem.
 3. Wyrażając wolę otrzymywania Newslettera z Portalu Administrator wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu wyłącznie na cele związane z subskrypcją Newslettera Portalu.

 

§7

 Ochrona danych i informacji

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Pomysłodawcy  i Subskrybenta (zwanych dalej: Użytkownikami) jest korzystający, tj. Instytut Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Konstantego Damrota 6/101, 40-022 Katowice, adres e-mail: kontakt@rozdzienski.org 
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku (RODO) i pozostaje niezbędne do realizowanych przez Portal zadań wobec Subskrybenta lub odpowiednio Pomysłodawcy.
 3. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym przedmiotowe dane na jego zlecenie (np. podwykonawcom) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym sądom lub organom publicznym do tego uprawnionym.
 4. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkowników do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Użytkownicy pozostają uprawnieni do:
  • dostępu do treści przekazanych Administratorowi danych osobowych;
  • sprostowania omyłek w zakresie przekazanych danych;
  • zastrzeżenia ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie w określonym zakresie;
  •  zobowiązania Administratora do ewentualnego przekazania danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi;
  • wniesienia sprzeciwu do Administratora w zakresie sposobu użytkowania przekazanych danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy w jego ocenie przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§8

 Zmiana Regulaminu Portalu

 

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu aktywni Pomysłodawcy i Subskrybenci zostaną  powiadomieni
  z wyprzedzeniem 5 dni.   
 3. W przypadku braku akceptacji zmian, Pomysłodawcy i Subskrybenci powiadomią Administratora o rezygnacji z dalszego korzystania z Portalu, wysyłając powiadomienie o rezygnacji na adres poczty elektronicznej redakcja@aktywneslaskie.pl Po otrzymaniu powiadomienia Administrator ma obowiązek usunąć dane związane z korespondencją Newslettera oraz wszystkie artykuły powstałe przy współpracy z danym Pomysłodawcą wraz z opublikowanymi materiałami dodatkowymi.